ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. หารือการจัดงานพระบรมราชาภิเษก ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063
14:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการกีฬา จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กกท.จ.อน. 056-503080

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมหารือการจัดงานพระบรมราชาภิเษก ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอทัยธานี กกท. โทร. 0 5650 3080
16:00 น. Line call ปยป. "Coaching & Mentoring" ห้องปฏิบัติงาน รองผวจ.อน.1

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมหารือการจัดงานพระบรมราชาภิเษก ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ลาพักผ่อน

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี