ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:15 น. ประธานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-571390 ต่อ 17949 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบปกติขาว
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:15 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-571390 ต่อ 17949 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบปกติขาว
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC ) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.โยธาธิการและผังเมือง อน. 0 5651 316-8 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:15 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-571390 ต่อ 17949 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบปกติขาว
13:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบใบประกาศเกียรติคุณส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 สนง.คลัง จ.อน. 056-5124689 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ลาพักผ่อน

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี