ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-24

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ณ ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก กอ.รมน.จ.อน. 056-571498 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา พร้อมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน พร้อมติดบัตรประจำตัวจิตอาสา

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้พื้นที่บนอาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี (กลุ่มอำนวยการ) โทร.0 5657 1390

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 ณ กองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 ทปค.จ.อน. 056-513155 ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุดสุภาพ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดอุทัยธานี (คปป.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ทสจ.อน. 056-513159 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ณ ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก กอ.รมน.จ.อน. 056-571498 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา พร้อมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน พร้อมติดบัตรประจำตัวจิตอาสา

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ทสจ.อน. 056-513159