ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
05:00 น. ร่วมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ณ จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน ศาสดาราม สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายช้างเผือก สวมหมวก

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ห้อง สะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง. พช. อน. 056 511 337 ผวจ. มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ อส.อุทัยฯ ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 ทปค.จ.อน.(กุล่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ อส.อุทัยฯ ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน.(กุล่มงานความมั่นคง 056-513155)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี