ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
05:00 น. ร่วมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ณ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายช้างเผือก สวมหมวก
09:30 น. เข้ารับประทานผ้าไตรเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กทม. สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764-5 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1337
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองฯ สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี 0 5697 0133 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference เเละปิดศูนย์อำนวยการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ศลก.จ.อน. (ชั้น 5) สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี