ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1105 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.โยธาธิการและผงเมือง จ.อุทัยธานี 0 5651 1783 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการตามปกติ ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference รับนโยบายและข้อสั่งการจากผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 และเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน.และจุดตรวจในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต สนง.ปภ.จ.อน (นางภรภาดา 095-9463626)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุทัยธานี 0 5651 1783

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี