ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานต้นไม้มงคล และมอบนโยบายการดำเนินโครงการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อ.ดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง
18:00 น. เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานต้นไม้มงคล ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626
13:00 น. เยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุทัยธานี จุดตรวจ พื้นที่อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์ สนง.ปภ. (056-510626) คำสั่ง จ.อน. ที่ 941/2562 ลว.29 มี.ค.62

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:30 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานสืบสานเเละอนุรักษ์ประเพณีเเห่ค้างดอกไม้ ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน (บ้านผาทั่ง) หมู่ที่ 2 ต.ห้วยเเห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ที่ว่าการ อ.บ้านไร่ 056-539108 การเเต่งกาย : กางเกง, เสื้อลาวหรือเสื้อสีขาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี