ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:30 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น งานประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองฯ จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (คุณ พา 095-9519854) การแต่งกาย : เสื้อลายดอก

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น งานประเพณีสงกรานต์ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี กองการศึกษา 056-512005

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุทัยธานี จุดตรวจ พื้นที่อำเภอหนองฉาง และอำเภอลานสัก สนง.ปภ. (056-510626) คำสั่ง จ.อน. ที่ 941/2562 ลว.29 มี.ค.62
10:00 น. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับข้อสั่งการจากผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ. (056-510626) คำสั่ง จ.อน. ที่ 941/2562 ลว.29 มี.ค.62

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. อยู่เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
17:30 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. เทศบาลเมืองอุทัยธานี กองการศึกษา 056-512005

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี