ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-11

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
05:00 น. ร่วมซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ณ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และ จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการวันผู้สูงอายุและมหกรรมวันครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พมจ.อุทัยธานี 0 5651 1229 / ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : เสื้อผ้าไทยสีเหลือง
13:00 น. เยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุทัยธานี จุดตรวจ พื้นที่อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์ สนง.ปภ. (056-510626) คำสั่ง จ.อน. ที่ 941/2562 ลว.29 มี.ค.62

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการตามปกติ ณ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการวันผู้สูงอายุและมหกรรมวันครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พมจ.อุทัยธานี 0 5651 1229 การแต่งกาย : เสื้อผ้าไทยสีเหลือง

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี