ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
06:00 น. พิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 6 กระทรวงการคลัง สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5651 1063)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เเละรับมอบนโยบาย ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ศลก.จ.อน. (ชั้น 5) สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โทร.056 511565 ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี