ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ประธานพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานร้านมัจฉากาชาด ณ บริเวณสนามกีฬา จ.อุทัยธานี ทปค. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444) คำสั่ง จ.อน. ที่ 802/2562 ลว.14 มี.ค. 2562
16:00 น. ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
15:00 น. ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี