ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-05

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626
08:30 น. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-571390) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบจิตอาสา
09:00 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510-626
10:45 น. ประธานพิธีการจัดงานมุฑิตาจิตสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด อ.เมืองฯ จ.อน. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี (ผู้จัดการ บัญชา 081-9627116)
13:30 น. ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำเเละทำน้ำอภิเษกของ จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตรและสหกรณ์ ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การเเต่งกาย : ตามสังกัด หรือชุดสุภาพ
09:00 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก เเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 25662 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ. 056-510626
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการร่วมการรักษาความปลอดภัยเเละอำนวยความสะดวกด้านจราจร พิธีจัดทำน้ำอภิเษก ในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม POC (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ฝอ.3 ภ.จว.อุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำเเละทำน้ำอภิเษกของ จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การเเต่งกาย : ตามสังกัด หรือชุดสุภาพ
09:00 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก เเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 25662 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ. 056-510626
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กส.จ.อน. 056-520-733

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี