ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำ สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และขบวนเชิญขันน้ำสาครไปเก็บรักษาไว้ ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511-063
13:00 น. ท่านอัยการจังหวัด ขอเข้าพบ รายงานตัว ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน. (คุณ ปอ 099-4914567)
17:00 น. ประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน จ.อุทัยธานี ปี 2562 ณ บริเวณสนามกีฬา จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. 056-511116 การแต่งกาย : ชุดหม้อฮ่อม

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำ สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และขบวนเชิญขันน้ำสาครไปเก็บรักษาไว้ ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง บริเวณพิธี วัดขุมทรัพย์ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนจ.อน. 056-511-063 การแต่งกาย : ชุดกากีคอพับแขนยาว
11:00 น. ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2562 โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System) ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มยุทธฯ) 0 5652 0737
13:30 น. ประธานประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (One Home) พร้อมมอบนโยบายการทำงานด้านการพัฒนาสังคม ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1229 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำ สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และขบวนเชิญขันน้ำสาครไปเก็บรักษาไว้ ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511-063
17:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน จ.อุทัยธานี ปี 2562 ณ บริเวณสนามกีฬา จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. 056-511116 การเเต่งกาย : ชุดหม้อฮ่อม

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี