ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานเปิดโครงการ 2 เมษา “วันรักการอ่าน” ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม กศน.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กศน.จ.อน. 056-511511 การแต่งกาย : ผ้าไทยโทนสีม่วง
10:30 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ (คุณหญิง 089-0122849) การแต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีม่วง
13:45 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” และร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์ ระหว่างทีม หัวหน้าส่วนราชการกับทีมสื่อมวลชน จ.อุทัยธานี ณ โรงยิมพลบดี สนามกีฬากลาง จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อน. (คุณเล็ก 099-4293586 ) การแต่งกาย : ชุดกีฬา
17:45 น. ประธานงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬากลาง จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. อบจ.อน. 056-514027 การเเต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ สีม่วง

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 056-510688 การแต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีม่วง
13:30 น. ประธานกรรมการตรวจรับการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี งวดที่ 11 สำนักงานควบคุมการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี รพ.อุทัยธานี 0 5651 1081
17:00 น. ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. อบจ. 056-514027 การเเต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ สีม่วง

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานร้านมัจฉากาชาด ณ บริเวณสนามกีฬา จ.อุทัยธานี ทปค. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444) คำสั่ง จ.อน. ที่ 802/2562 ลว.14 มี.ค. 2562
10:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 056-510688 การแต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีม่วง
17:00 น. ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. อบจ. 056-514027 การเเต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ สีม่วง

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:15 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อ.เมืองอุทัยธาน จ.อน. ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ) 056-510688
14:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายกำหนดหลักเกณฑ์การออกรางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2562 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
17:00 น. ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามกีฬา จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. อบจ. 056-514027 การเเต่งกาย : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ สีม่วง

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี