ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-04-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จ.อุทัยธานี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-511337
18:45 น. ประธานพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬา จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุทัยธานี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-51133 การเเต่งกาย : ชุดสุภาพสีเหลือง
17:00 น. ประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานร้านมัจฉากาชาด ณ บริเวณสนามกีฬา จ.อุทัยธานี ทปค. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444) คำสั่ง จ.อน. ที่ 802/2562 ลว.14 มี.ค. 2562
18:45 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬา จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุทัยธานี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-51133 การเเต่งกาย : ชุดสุภาพสีเหลือง
18:45 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬา จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุทัยธานี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พช.จ.อน. 056-51133 การเเต่งกาย : ชุดสุภาพสีเหลือง
18:45 น. ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 สนามกีฬา จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-571390 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี