ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-30

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
18:00 น. ร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กทม. สนง.สสจ.อน. 056-511565 ต่อ302

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี