ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-29

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:09 น. พิธีเปิดป้ายศูนย์เสมารักษ์ สนง.ศธ.จอน. ณ สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมือง จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. 056-511203
09:30 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมราชาวดี สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมือง จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. 056-511203
13:00 น. ประธานพิธีเปิดงาน “มะม่วงหลากชนิด มะยงชิดหวานอร่อย และของดีอำเภอลานสัก” ณ สถานที่ท่องเที่ยว “หุบป่าตาด” ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อน. ที่ว่าการ อ.ลานสัก 056-537200

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานพิธีสวนสนาม อปพร. ณ กองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ. (056-510626) ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุด อปพร พร้อมหมวก

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี