ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-29

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:09 น. พิธีเปิดป้ายศูนย์เสมารักษ์ สนง.ศธ.จอน. ณ สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมือง จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. 056-511203
09:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:00 น. ประธานพิธีเปิดงาน “มะม่วงหลากชนิด มะยงชิดหวานอร่อย และของดีอำเภอลานสัก” ณ สถานที่ท่องเที่ยว “หุบป่าตาด” ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อน. ที่ว่าการ อ.ลานสัก 056-537200

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.คลัง จว.อน. 0 5651 2468-9
16:00 น. ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากเเหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน. สนจ.อน.056-511063

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เรื่อง จัดทำน้ำอภิเษก ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก..จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-571390
10:30 น. ประธานพิธีสวนสนาม อปพร. ณ กองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ. (056-510626) ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : ชุด อปพร พร้อมหมวก
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเเรม พ.ศ.2547 จ.อุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซี่ยน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. โทร 056-511444 คำสั่ง จ.อน ที่ 4735/2559 ลว. 27 ธ.ค. 2559
14:30 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511-695 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมพิธีสวนสนาม อปพร. กองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ. (056-510626)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเเรม พ.ศ.2547 จ.อุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซี่ยน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. โทร 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนาม อปพร. ณ กองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ. (056-510626)