ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
16:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ พุทธมณฑลอุทัยธานี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมงานการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โทร 0 5651 1565 ต่อ 302 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
13:30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงเเละความสงบเรียบร้อย จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 เดือน มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ฝ่าย เลขาฯ 056-503109) ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี . ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151) ผวจ.อน. มอบหมาย การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
16:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ พุทธมณฑลอุทัยธานี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2562 ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
13:30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงเเละความสงบเรียบร้อย จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 เดือน มีนาคม 2562 ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ฝ่าย เลขาฯ 056-503109) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
16:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 พุทธมณฑลอุทัยธานี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธฯ จ.อน. 056-571764 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี