ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ ศาลากลางน้ำ บึงพระชนก อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
09:30 น. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ “เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย (Safety Culture) จ.อุทัยธานี สำหรับผู้สูงวัย ร่วมใจเยาวชน ใส่ใจความปลอดภัย” ณ อบต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมงานการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โทร 0 5651 1565 ต่อ 302 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ศาลากลางน้ำ บึงพระชนก อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ศาลากลางน้ำ บึงพระชนก อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
11:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมบุษราคัม สงบ&สบาย รีสอร์ท ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 056-981119 ผวจ.อน. มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี