ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีความสุข "บวร" บ้านผู้ยากไร้ ณ บ้านผู้ยากไร้ ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
09:00 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จ.อุทัยธานี ณ วัดทุ่งพึ่งเก่า บ.ทุ่งพึ่ง ม.5 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.สสจ.อน.(คุณพิฐชญาณ์ 089-7893269) การแต่งกาย : สวมเสื้อ พอ.สว.
09:30 น. ประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ ณ วัดทุ่งพึ่งเก่า บ.ทุ่งพึ่ง ม.5 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. 056-511116 การแต่งกาย : ชุดสภาพ
09:45 น. ประธานพิธีออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี ณ วัดทุ่งพึ่งเก่า บ.ทุ่งพึ่ง ม.5 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
14:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-517390

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมงานการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โทร 0 5651 1565 ต่อ 302 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. พบผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 เเละคณะผู้ตรวจราชการ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองอู่ไท สนจ.อน. (กลุ่มงานยุทธฯ 056-571390) ผวจ.อน. มอบหมาย
09:30 น. ร่วมประชุมการตรวจราชการเเบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการเเก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานยุทธฯ 056-571390) ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเเสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม (056-511290) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีความสุข "บวร" บ้านผู้ยากไร้ บ้านผู้ยากไร้ ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076)
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี วัดทุ่งพึ่งเก่า บ.ทุ่งพึ่ง ม.5 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076)
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-517390

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี