ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.อุตสาหกรรม จ.อน. 056-970243

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า สนจ.อน.
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย
13:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.พมจ.อน. โทร 0 5651 1229
14:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.พมจ.อน. โทร 0 5651 1229 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:45 น. ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามเเนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท. ในเขต จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบนโยบายเเก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511965 ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี