ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมข้อราชการและมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลากลาง จ.สุโขทัย อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดกากี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานเปิดงานการเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5651 1444 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : เสื้อโทนสีขาว
09:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี สนง.พช.จ.อน. โทร. 0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร.17984 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมเปิดงานการเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน ( โทร. 0 5651 1444) การแต่งกาย : เสื้อโทนสีขาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมเปิดงานการเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน ( โทร. 0 5651 1444) การแต่งกาย : เสื้อโทนสีขาว
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติด/โต๊ะข่าว ครั้งที่ 3/2562 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี