ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พมจ.อน. 056-571492

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุฯส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.พมจ.อน. 056511229
15:30 น. พิจารณาขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและอุบัติเหตุ 9 ชั้นรพ.จ.อน. รพ.อน. รพ.อน

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี (ก.ช.ภ.จ.) ห้องประชุมสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย จ.อุทัยธานี สนง.ปภ. 056-510626 ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อน. สนง.ยุติธรรม (056-513805) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ(ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี 056-511907 ผวจ.อน.มอบหมาย
14:30 น. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริเวณ ศลก.จ.อน. (หลังใหม่) สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี 056-511907 ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี