ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมถ่ายทำสารคดีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ทั้ง 2 แห่ง ณ บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง และ บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง ปากคลองวัดขุมทรัพย์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
14:00 น. เข้ารับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก พระราชทาน ณ โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย
11:15 น. สัมภาษณ์การจัดงาน "เสน่ห์แห่งเมืองอุทัยธานี" ผ่านคลื่นวิทยุ จส.100 ทางระบบ Phone in ห้อง รอง ผวจ. สนง.พาณิชย์จังหวัด โทร.08 1871 6991 ผวจ.มอบหมาย
15:30 น. ประธานเปิดงาน "เสน่ห์แห่งเมืองอุทัยธานี" บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ กทม. สนง.พาณิชย์จังหวัด โทร.0818716991 (คุณจุ) ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซี่ยน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. โทร 056-511444 ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซี่ยน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. โทร 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานสู่ประชาคมอาเซี่ยน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง