ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้า ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511965 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกาคอพับแขนยาว สวมหมวก
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน.056-511290

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้า ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511965 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก
11:00 น. ตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานควบคุมการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี (คุณภา 0 9875 0002 7)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้า ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511965 การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก
09:15 น. ประธานออกตรวจการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงเเรมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โรงเเรมกวางทอง อ.สว่างอารมณ์ เเละ โรงเเรมไม้งาม รีสอร์ท อ.ทัพทัน อ.สว่างอารมณ์ เเละ อ.ทัพทัน ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 คำสั่ง จ.อน ที่ 4735/2559 ลว. 27 ธ.ค. 2559

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ลาพักผ่อน

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี