ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุม สนง.กศน. (ห้องใหญ่) ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. (หน.สุเทพ 092-2468362)
11:30 น. ประธานการแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์ล รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาและจำหน่ายสินค้าระบบ Online ครบวงจร ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 0 5697 0146
11:00 น. ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์ล รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานี (Herbal City) ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สนง.สสจ.อน โทร 0 5651 1565 ต่อ 108 ผวจ มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานประชุมสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานีสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนง.สถจ. การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับเเขนยาว
11:00 น. ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอล์ล รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ลาพักผ่อน

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาและจำหน่ายสินค้าระบบ Online ครบวงจร ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี โทร 0 5697 0146