ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ตรวจพื้นที่สภาพน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทางอากาศ ในเขตพื้นที่ จ.อุทัยธานี ณ ตำรวจภูธร จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน.
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สนง.ศธ.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ศธ.จ.อน. 056-512388

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2562-2564 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) สนง.แรงงานจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 1703
11:00 น. ประธานการประชุมพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ่จังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5651 1907
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ อน 9-1/2562 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 0 5697 0101 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ "Uthaithani Smart Province 2020" เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการเเข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนง.สถิติ ผวจ.อน มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ลาพักผ่อน

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี