ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.ขนส่ง จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. 056-511063
08:30 น. ประธานพิธีเปิดให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) ณ บริเวณด้านหน้าจุดให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี สนง.ขนส่ง จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ขนส่ง จ.อน. 056-513162
10:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จ.อุทัยธานี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อน. 056-981115

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ สนง.ขนส่ง จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน สนจ.อน. โทร 056-520739
08:30 น. ร่วมพิธีเปิดให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) ณ บริเวณด้านหน้าจุดให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี สนง.ขนส่ง จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ขนส่ง จ.อน. 056-513162
09:00 น. ประธานประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.คลังจังหวัดอุทัยธานี 0 5651 2468-9 มท.17957

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนง.ขนส่ง จ.อน. สนจ.อน. โทร 056-520739
13:30 น. ประธานพิธีเปิดการฝึกการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จ.อุทัยธานี สนง.ปภ. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ลาพักผ่อน

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี