ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานรับมอบสิ่งของวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม สนง.พมจ.อน สนง.พมจ.อน โทร.0 5651 1229 ผวจ.มอบหมาย
10:30 น. ร่วมเป็นเกียรติ วันรวมน้ำใจสู่กาชาด จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี สนง.เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี การเเต่งกาย : ชุดสุภาพ

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กอ.รมน.ภาค 3 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก กอ.รมน.จว.อ.น. ผวจ.อน. มอบหมาย การแต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับแขนยาว

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมรับมอบสิ่งของวันรวมน้ำใจสู่กาชาด จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ อาคาร สนง.เหล่ากาชาด จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี