ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-11

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้ พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2562 เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของแผ่นดิน ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป.เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.คลัง จ.อน. 056-512468-9

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 0 5697 0141-2

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตที่ดินริมแม่น้ำสะแกกรัง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC (ชั้น 5) ศลก จ.อน. สนง.ที่ดิน จ.อน. โทร 056-970162 คำสั่ง จ.อน. ที่ 618/2562 ลว.26 ก.พ.62

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี