ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:45 น. ประธานพิธีเปิดงานสมัชชาสตรี สมัชชาครอบครัว และงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ม.รามคำแหง จ.อุทัยธานี สนง.พมจ.อน. (คุณอ้อม 081-5334765) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (โทนสีม่วง)
11:30 น. ประธานการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ณ บ้านผู้ประสบภัย บ้านเลขที่ 20 ม.2 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-511626 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการความรู้และขยายผลเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟาเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อำเภอหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสาคาม จ.มหาสารคาม (ผศ.ดร.สุพรรณ 0804125684) ผวจ.มอบหมาย
13:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมือง จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 056-571390 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) โทร. 0 5657 1390 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำเเหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย
10:30 น. ประธานการประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำเเหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สนง.สถจ.อน. (056-511965) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครอง พ.ศ.2562 โรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444
18:30 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 056511290 ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี