ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ณ วัดขุมทรัพย์ ม.1 ต.สะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อน. ที่ว่าการ อ.เมืองอุทัยธานี 056-511062 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบจิตอาสาฯ
10:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมือง จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 056-571390 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) พมจ.อน โทร.0 5651 1229 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเเละขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมือง จ.อุทัยธานี ทปค. (กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมือง จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 056-571390
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลาก จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเเละขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุม กองร้อยอาสารักษาดินเเดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมือง จ.อุทัยธานี ทปค. (กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี