ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.พช.อน. 0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำเเละติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งเเวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม POC (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 056-513159 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.พช.อน. 0 5651 1337

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำเเละติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งเเวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม POC (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 056-513159