ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. กล่าวแสดงเจตจำนงยืนยันสนับสนุนต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย "โครงการจัดตั้ง วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี" ณ ห้องประชุม 401 อ.สำนักงานอธิการบดี ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา หน่วยวิทยบริการ จ.อน. (นายประคอง 087-8426924)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 6 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม สนจ.อน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานเปิดกิจกรรมจัดทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งเเก้ว)พระอารามหลวง ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งเเก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดเเบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศลก.จ.นว. สนจ. (กลุ่มงานยุทธฯ)056-571390 ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศลก.จ.นว. สนจ. (กลุ่มงานยุทธฯ) 056-571390 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี