ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-03-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.สถิติ จ.อน 056-511312
13:30 น. ประธานการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ณ บ้านผู้ประสบภัย บ้านเลขที่ 37 ม.7 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ หรือเครื่องแบบตามสังกัด

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เข้าพบหารือข้อราชการ ห้องปฏิบัติงานรองผวจ.อน.1 สนง.พาณิชย์ จ.อุทัยธานี 0-5697-0144-5 ผวจ.มอบหมาย
09:30 น. ประธานมอบเงินกองทุนผู้สูงอายุ ณ ห้องสนง.พมจ.อน. สนง.พมจ.อน.

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเเนวเขตที่ดินริมน้ำสะเเกกรัง ณ ห้องประชุม POC ศลก.จ.อน. (ชั้น 5) สนง.ที่ดิน (056-970162 ต่อ 3) คำสั่ง จ.อุทัยธานี ที่ 618/2562 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. 056-970004 ผวจ.อน. มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปศุสัตว์ จ.อน. 056-970004 -