ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
11:30 น. ประธานเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)056-571390 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับแขนยาว
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
15:00 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511-695 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
11:30 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศลก.จ.อน. (หลังใหม่) สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)056-571390 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับแขนยาว
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ฝ่าย เลขาฯ 056-503109) ผวจ.มอบหมาย
15:00 น. ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511-695 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. สนจ. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
11:30 น. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศลก.จ.อน. (หลังใหม่) สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)056-571390 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับแขนยาว
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ฝ่าย เลขาฯ 056-503109)
14:00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะเเกกรัง (ชั้น 5) ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
15:00 น. ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. 056-511-695 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบกากีคอพับ

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดฯ (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค. (กลุ่มงานปกครอง 056-511444) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ
11:30 น. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 บริเวณโถงชั้น 1 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) 056-571390 การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับแขนยาว
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสะเเกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (056-571151) การเเต่งกาย : เครื่องเเบบสีกากีคอพับ