ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรม จ.อุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาสังฆสภา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290
13:00 น. ประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ หอประชุม รร.อนุบาลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.สหกรณ์ จ.อน. (คุณณัชชา 088-1019955)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี