ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรม จ.อุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาสังฆสภา วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290
10:00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ (บูรณาการ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ปี 2563 ณ โรงแรม ซีทูยู อ.เมืองฯ จ.อน. คณะกรรมการลุ่มน้ำ 081-9369047
13:00 น. ประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จ.อุทัยธานี ประจำปี 2562 ณ หอประชุม รร.อนุบาลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.สหกรณ์ จ.อน. (คุณณัชชา 088-1019955)
14:30 น. ประธานประชุมรณรงค์การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างพลังเครือข่ายร่วมใจต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนง.คุมประพฤติ (056-514135-6) ผวจ.อน. มอบหมาย
10:30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เเละกล่าวต้อนรับอธิบดีกรมพินิจเเละคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเเละการกระทำผิดของเด็กเเละเยาวชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สถานพินิจฯ จังหวัดอุทัยธานี (056-5718324) ผวจ.อน. มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เเละเทศบาล จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2161/2554 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.พช.จ.อน. ชั้น 2 ศลก.จ.อน. สนง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 056-511337
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เเละเทศบาล จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965)
14:30 น. ร่วมประชุมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เเละเทศบาล จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สนง.สถจ.อน. (056-511965) คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2161/2554 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554