ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. คณะกรรมการลุ่มน้ำ 081-9369047

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุทัยธานีฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พมจ.อน. ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี