ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานการปล่อยขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี และวิถีวัฒนธรรม ณ สนามหน้าเทศบาล ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อน. อบจ.อน. (คุณตั่ว 093-2949246) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดพื้นเมือง เสื้อหม้อฮ่อม

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานพิธีเปิด "กิจกรรมเดิน-วิ่ง TRAVEL RUN @ หุบป่าตาด" ลานกิจกรรมหน้าหุบป่าตาด บ้านชายเขา อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี 056-503090 ผวจ.อน. มอบหมาย
09:30 น. ร่วมเสวนา หัวข้อ "ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยววิถีเกษตร" ลานกิจกรรมหน้าหุบป่าตาด บ้านชายเขา อ.ลานสัก จ.อน. สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี 056-503090 ผวจ.อน. มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี