ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาสังฆสภาวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. 056-511290 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
10:40 น. ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ รร.หนองฉางวิทยาคม ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อน. กอ.รมน.จ.อน. 056-513155
13:00 น. ประธานพิธีทำขวัญนาคหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. อบจ.อน. (คุณตั่ว 093-2949246) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดพื้นเมือง เสื้อหม้อฮ่อม

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 5-6 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5651 1063)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมหารือเเนวทางเเก้ไขปัญหาหนี้สินลูกหนี้ของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเเละพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จ.อุทัยธานี สนง.สหกรณ์ จ.อุทัยธานี ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม (056-511290) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี น.ส.สารี่ สาริกา ทูลเกล้าถวายฎีกา ที่ทำการอำเภอทัพทัน สนง.จ.อน. (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี) 056-571393

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี