ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าพบหารือข้อราชการ ห้องปฏิบัติงานรอง ผวจ.อน.1 พม.จ.อน.0 5651 1229 ผวจ.มอบหมาย
08:30 น. โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร" ประจำปี 2562 บ้านผู้ยากไร้ นางหนู ดีเทียน บ้านเลขที่27 ม.6 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
09:00 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จ.อุทัยธานี ณ วัดป่าเลา บ้านป่าเลา ม.3 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.สสจ.อน.(คุณพิฐชญาณ์ 089-7893269) ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : สวมเสื้อ พอ.สว.
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี ณ วัดป่าเลา บ้านป่าเลา ม.3 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076) ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
14:30 น. ให้สัมภาษณ์เพื่อถ่ายทำรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน.1 สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5651 1063 ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : เสื้อผ้าไทย
15:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.(กลุ่มงานอำนวยการ) 0 5651 1063
17:00 น. ประธานกรรมการตรวจรับการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี งวดที่ 10 สำนักงานควบคุมการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี รพ.อุทัยธานี 0 5651 1081

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร" ประจำปี 2562 บ้านผู้ยากไร้ นางหนู ดีเทียน บ้านเลขที่ 27 ม.6 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-511444 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จ.อุทัยธานี ณ วัดป่าเลา บ้านป่าเลา ม.3 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.สสจ.อน.(คุณพิฐชญาณ์ 089-7893269) การแต่งกาย : สวมเสื้อ พอ.สว.
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี ณ วัดป่าเลา บ้านป่าเลา ม.3 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อน. ทปค.จ.อน.(จ่าจังหวัด 081-8333076) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
13:00 น. ให้สัมภาษณ์เพื่อถ่ายทำรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.อน. 2 สนจ.อน. (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5651 1063 ) ผวจ.มอบหมาย / การแต่งกาย : เสื้อผ้าไทย
14:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม (056-511290) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี