ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:45 น. ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมบททุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ วัดใหม่จันทราราม อ.เมืองฯ จ.อน. รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
14:00 น. ประธานการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลทัพทัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุทัยานี สโมสรโรตารี 084-4441458

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:09 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ วัดใหม่จันทราราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี รพ.อน. (กลุ่มงานบริหารทั่วไป 056-511081) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย
14:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุทัยธานี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าฯ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีหลังเก่า พช.อน. 0 5651 1337 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.อุทัยธานี ณ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี ทปค. ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:09 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม อ.เมือง จ.อุทัยธานี รพ.อน. (กลุ่มงานบริหารทั่วไป 056-511081)
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี 056-512956
14:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุทัยธานี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าฯ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีหลังเก่า พช.อน. 0 5651 1337

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี