ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พมจ.อน. 056-571492
13:00 น. ประชุมหารือเรื่องน้ำพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
16:30 น. ประธานพิธีปล่อยแถวการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ ณ เรือนจำ จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. เรือนจำ จ.อน.

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 21 จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัอุทัยธานี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัอุทัยธานี โทร.0 5697 0102 ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 5657 1336 ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมสัมมนา "การส่งเสริมเเละพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ เเละจังหวัดคุณธรรม" ภายใต้แผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2559-2564) ณ โรงเเรม ทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กทม. สนง.วัฒนธรรม (056-511290) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตให้ตั้งเเละการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลเเละการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444) รอง ผวจ.อน.(2) มอบหมาย (ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4736/2559 ลว 27 ธ.ค.59)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี