ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ประธานการพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ณ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063
10:00 น. ประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ศูนย์ดำรงธรรม) 056-571393
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเดิม) อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.กส.จ.อน.056-520734
17:00 น. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี วิถีชาวอู่ไท ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลาการเปรียญวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. อบจ.อน. (คุณตั่ว 093-2949246) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดพื้นเมือง เสื้อหม้อฮ่อม
17:45 น. ประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณี วิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลาการเปรียญวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อน. อบจ.อน. (คุณตั่ว 093-2949246) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดพื้นเมือง เสื้อหม้อฮ่อม

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน
09:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี(ชั้น3) ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สถ.อน.(กลุ่มงานกฎหมายฯ) 0-5651-1965
17:30 น. ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2562 ลานกิจกรรมหน้าศาลาการเปรียญวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี อบจ.อน. 0-5651-4027 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย หรือชุดพื้นเมือง เสื้อหม้อฮ่อม

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063
08:30 น. ออกตรวจสถานบริการ อ.เมืองอุทัยธานี อ.หนองฉาง อ.ทัพทัน เเละ อ.บ้านไร่ ทปค.(กลุ่มงานปกครอง 056-511444)
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุทัยธานี (ชั้น 3) ศลก.จ.อน. สถจ.อน. คำสั่ง จ.อุทัยธานี ที่ 409/2562 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2562

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:00 น. ร่วมพบปะสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063
08:30 น. ร่วมตรวจสถานบริการที่ยื่นคำขออนุญาตตั้งสถานบริการ ประจำปี 2562 สถานบริการที่ขออนุญาต ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน. 056-511444
13:30 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.อุทัยธานี ห้องประชุมอำเภอหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. 056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี