ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบและหารือข้อราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องรับรองอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. 056-571390
09:30 น. ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน.056-513155 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว (เครื่องหมายยศ อส.)
11:00 น. ประธานพิธีเปิดการประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626
16:00 น. ประธานกิจกรรมโครงการ วิ่งสร้สงสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี - หนองขาหย่าง) เพื่อรับบริจาคเงินทอดผ้าป่า เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ บริษัท พี ซี อาร์ คอนสตัคชั่น (บ้านคุณชลอ โนรี) อ.หนองขาหย่าง จ.อน. รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน ทปค.จ.อน. 056-513155 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว (เครื่องหมายยศ อส.)
09:30 น. ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดิอนกุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) 0-5657-1390
13:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-513155 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว (เครื่องหมายยศ อส.)
11:00 น. ร่วมพิธีเปิดการประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. 056-510626

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-513155 การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว (เครื่องหมายยศ อส.)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี