ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-11

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2/2562) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนจ.อน. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
13:30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล สนจ.อน. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สนจ.อน ผวจ.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง พมจ.อน. ผวจ.มอบหมาย

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดการประชุมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรแบบเเบ่งเขตเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมปาริชาต รร.หนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.กกต. (กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งเเละงานการมีส่วนร่วม 056-970150 ต่อ 1 ) ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นเเบบด้านดนตรีไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม ตามประกาศ จ.อน. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกเยาวชนต้นเเบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562 จ.อน.

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. กอ.รมน.จ.อน. 056-571498
13:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ห้องสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. พมจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี