ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
15:00 น. ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ณ เมรุชั่วคราว วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
12:00 น. ร่วมพิธีสวดมาติกา บังสุกุล ในพิธีบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) มห่วิหารอนุสรณ์ 100 ปี พระราชพรหมยาน(ศาลา12ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์
15:00 น. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทราราม (วัดท่าซุง) ณ เมรุชั่วคราว วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
15:00 น. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ณ เมรุชั่วคราว วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
15:00 น. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) เมรุชั่วคราว วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063 การแต่งกาย : ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี