ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-05

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขอเข้าพบเพื่อแนะนำตัวและชี้แจงวาระการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
19:00 น. ประธานสวดพระอภิธรรมศพท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ณ มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา 12 ไร่) ต.ท่าซุง อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ) 056-511063

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมหารือความร่วมมือร่วมในการดำเนินโครงการ Smile Kid School Bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ) ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ผวจ.มอบหมาย
19:00 น. ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา 12 ไร่) อ.เมือง สนจ.อน

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
19:00 น. ร่วมพิธีสวดพระอธิธรรมศพท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาส วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) ณ มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา 12 ไร่) ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063)

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
19:00 น. ร่วมพิธีสวดพระอธิธรรมศพท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทราราม (วัดท่าซุง) มหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา 12 ไร่) ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (กลุ่มงานอำนวยการ 056-511063)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี