ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-02-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
13:30 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน.056-511444 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบจิตอาสาฯ
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้นที่ส่วน จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.โยธาฯ จ.อน. 056-511783
16:30 น. ประธานกิจกรรมโครงการ วิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี - หนองฉาง) เพื่อจัดหาทุนรับบริจาค จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ เทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อน. รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
13:30 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบจิตอาสาฯ
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุมสะแกกรัง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
14:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนจ.อน. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 5657 1390 ต่อ17918
16:30 น. ร่วมกิจกรรมโครงการ วิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี - หนองฉาง) เพื่อจัดหาทุนรับบริจาค จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ เทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อน. รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
13:30 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. 056-511444 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบจิตอาสาฯ
16:30 น. ประธานกิจกรรมโครงการ วิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี - หนองฉาง) เพื่อจัดหาทุนรับบริจาค จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี เวทีหน้าที่ว่าการอำเภอหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) ผวจ.อน. มอบหมาย การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (กลุ่มงานยุทธศาสตร์)
13:30 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา จ.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน.