ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2019-01-31

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ท่านปฎิรูปที่ดินจังหวัด เข้าพบ ประเด็นให้สัมภาษณ์เรื่องจัดรูปที่ดินที่ลานสัก ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
13:00 น. รายการเฉพาะกิจ ช่อง 11 ขอสัมภาษณ์เรื่องการปฏิรูปที่ดินในเขต จ.อุทัยธานี ณ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.
16:00 น. ประธานกิจกรรมโครงการ วิ่งสร้างสุข ระยะที่ 2 (อุทัยธานี - บ้านไร่) เพื่อจัดหาทุนรับบริจาค จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ บ้านสวนรีสอทร์ อ.บ้านไร่ จ.อน. รพ.อน. (คุณสุรศักดิ์ 062-3102456) การแต่งกาย : เสื้อวิ่งสร้างสุข

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
15:30 น. ประธานพิธีเปิดงาน "เสน่ห์แห่งเมืองอุทัยธานี" ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ กรุงเทพมหานคร สนง.พาณิชย์ 0-5697-0144 คุณจุฑาทิพย์ 0-8187-1699-1 ผวจ.มอบหมาย (การแต่งกาย : เสื้อผ้าไทยโทนสีฟ้า)

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูล และการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-51144

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) 056-51144

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี